RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.